Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Deklaracja Dostępności

Przedszkole Nr 42 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sc0588.stronyzklasa.xyz/rekrutacja,3,pl

 

Data publikacji strony 2020-09-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2023-03-31

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIHT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dagmara Fischer, e-mail: p42@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 841 57 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Przedszkole Nr 42 mieści się zabytkowym budynku- Dom Narutowicza - na terenie Parku Muzeum Łazienki Królewskie. Osoby, które chcą wejść do przedszkola korzystają z furtki wejściowej wyposażonej w elektrozamek od strony Muzeum Łowiectwa. Osoby wpuszczane do środka przez pracownika przedszkola muszą pokonać 4 stopniowe schody, samodzielnie otworzyć drzwi, następnie pracownik przedszkola zajmuje się wpuszczonymi osobami.

 

Wejście do przedszkola nie posiada podjazdu dla wózków, nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na klatce schodowej na piętro jest zamontowana dodatkowa poręcz na wysokości wzrostu dzieci w celu ich bezpiecznego wejścia po schodach.

 

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 

Do przedszkola nie ma dostępu bezpośrednio z drogi publicznej. Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się przy ulicy 29-Listopada i Myśliwieckiej - ogólnodostępne, płatne miejsca parkingowe, są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w przedszkolu lub online.  

 

Aplikacje mobilne

 

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Data dodania: 2023-01-13 21:11:01
Data edycji: 2023-03-29 12:29:45
Ilość wyświetleń: 445

"...Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.

To czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy."

Maria Kielar
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej